ประวัติ สทท.จันทบุรี

                   สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรี สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7  หรือ สทท.จันทบุรี เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต    7  กรมประชาสัมพันธ์  ทั้งนี้ก่อตั้งขึ้นตาม พระราชกฤษฎี  กาแบ่งส่วนราชการกรมประชาสัมพันธ์เมื่อปี พ.ศ.2540

                ออกอากาศครั้งแรก เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2541 ณ ห้องส่งชั่วคราว สวท.ระยอง จากนั้นในปีงบประมาณ 2544ได้รับงบประมาณจำนวน 60 ล้านบาทเศษในการก่อสร้างอาคารที่ทำการสทท.จันทบุรี แล้วเสร็จเมื่อปี 2545 ต่อมา ในปีงบประมาณ 2546 ได้รับงบประมาณจำนวน  69 ล้านบาทเศษจัดซื้อพร้อมติด ตั้งอุปกรณ์ ห้องส่งโทรทัศน์ และในปีงบประมาณ 2547 ได้รับงบประมาณในการติดตั้งอุปกรณ์รับส่งสัญญาณ โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม จำนวน 11 ล้านบาทเศษติดตั้งแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2547 และเริ่มแพร่ภาพออกาอากาศ ที่ห้องส่งใหม่ สทท.จันทบุรี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2547 เป็นต้นมาโดยดำเนินการประชาสัมพันธ์โดยใช้สื่อวิทยุโทรทัศน์ ในการพัฒนาประเทศเพื่อเผยแพร่ข่าวสารนโยบายของรัฐบาลรวมทั้งส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและ ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ
                     สทท.จันทบุรีรับผิดชอบพื้นที่การออกอากาศครอบคลุม พื้นที่ภาคตะวันออก มีจังหวัด ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด สระแก้ว ปราจีนบุรี นครนายก สมุทรปราการ
               สถานีเครื่องส่งรับผิดชอบการเชื่อมโยสัญญาณในพื้นที่ ภาคตะวันออก ทั้งสิ้น 4 สถานี คือ
               สถานีเครื่องส่งจังหวัดระยอง อยู่ที่เขายายดา อำเภอเมืองระยอง
               สถานีเครื่องส่งจังหวัดตราด อยู่ที่เขาวงเวียน อำเภอแหลมงอบ
               สถานีเครื่องจังหวัดสระแก้ว อยู่ที่อำเภอเมืองสระแก้ว
               สถานีเครื่องส่งจังหวัดชลบุรีเมืองพัทยา อยู่ที่เขาทัพยา