บทความ >> การปฏิรูประบบราชการ
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูประบบราชการที่โปร่งใส

วันที่ 5 พ.ย. 2558 )
 
                               องค์กร อิสระ หมายถึง องค์กรของรัฐที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการเกี่ยวกับภารกิจของรัฐตามบท บัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญมาตรา ๗๕ วรรคสอง และกฎหมาย โดยเป็นองค์กรของรัฐที่มีสถานะพิเศษ ซึ่งได้รับหลักประกันให้สามารถปฏิบัติภารกิจหน้าที่ได้โดยอิสระ ปลอดพ้นจากการแทรกแซงขององค์กรของรัฐอื่นหรือสถาบันการเมืองอื่น รวมทั้งอยู่เหนือกระแสและการกดดันใดๆ ที่เกิดขึ้นภายในสังคมในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง องค์กรอิสระจัดเป็นสถาบันทางการบริหารเพื่อสร้างดุลยภาพระหว่างการบริหารที่ มีประสิทธิภาพกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน   องค์กร อิสระตามรัฐธรรมนูญดังกล่าว มีเจตนารมณ์ที่จะเสริมช่องว่างในโครงสร้างการบริหารประเทศ เนื่องจากปัญหาการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ขององค์กรตรวจสอบการใช้อำนาจที่ใน ระบบราชการ ที่ผ่านมาไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะถูกครอบงำจากฝ่ายการเมือง...
จำนวนคนอ่าน 1219 คน จำนวนคนโหวต 0 คน