บทความ >> เศรษฐกิจพอเพียง
หลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการบริหารจัดการระบบการสื่อสารของส่วนราชการ

วันที่ 5 พ.ย. 2558 )
 
ด้านที่ 2 การบริหารจัดการระบบการสื่อสารของส่วนราชการ ในการดำเนินการระบบการสื่อสารของส่วนราชการ นั้น แต่ละส่วนราชการต้องจัดทําระบบการสื่อสาร เพื่อให้สามารถใช้ในการบริหารงานของส่วนราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

                1. ควรจัดให้มีระบบการสื่อสารภายในและภายนอกของส่วนราชการให้มีประสิทธิภาพ อย่างเช่น ให้มีระบบเสียงตามสาย ระบบ E-mail และ Internet สําหรับงาน ระบบงานสารบรรณควรจัดให้มีการ On-Line ทางคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อการสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกของส่วนราชการ

                2. จัด ให้มีระบบการสื่อสารสองทาง ระหว่างองค์การกับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย โดยมีเนื้อหาที่เป็นสาระประโยชน์ นําเสนออย่างต่อเนื่องในรูปแบบต่างๆ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับ โภชนาการ การป้องกันโรคติดต่อ การป้องกันอัคคีภัยและเพื่อการประชาสัมพันธ์ การทําความเข้าใจให้ความรู้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง ในรูปของเอกสาร จดหมาย ข่าว หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์เป็นต้น สําหรับการน้อมนําเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาใช้ในการบริหา จัดการระบบการสื่อสารของส่วนราชการนั้น จะต้องดําเนินการด้วยความรอบ รู้ รอบคอบ ระมัดระวัง มีคุณธรรม มีเหตุมีผล ทําให้เกิดภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี และ ทําให้ส่วน ราชการมีการพัฒนาที่ สมดุล มั่นคง และยั่งยืน.../  
จำนวนคนอ่าน 987 คน จำนวนคนโหวต 0 คน