ข่าวภูมิภาค1
ประชุมจังหวัดอุดรธานีประจำเดือนกรกฎาคม 2555

วันที่ 1 ส.ค. 2555 )

    ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เชิญชวนชาวจังหวัดอุดรธานี ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ในการเสด็จทอดผ้าป่าจัดหาทุนทรัพย์ซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ตึก 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ณ วัดป่าบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี วันที่ 10 สิงหาคม 2555 นี้
    วันที่ 1 ส.ค. 55 ที่ห้องประชุมทองใหญ่ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี นายแก่นเพชร ช่วงรังษี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานกระประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดอุดรธานีประจำปี 2555 ครั้งที่ 7/2555 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมประชุม ซึ่งก่อนการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานและสรุปพบการดำเนินงานในประเด็นที่สำคัญอาทิ การเตรียมการป้องกันและควบคุมโรค มือ เท้า ปาก การจัดผ้าป่าเพื่อหาทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก ซึ่งจังหวัดอุดรธานีร่วมกับจังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 8 จะร่วมกันกันให้มีการทอดผ้าป่า ณ วัดเกษรศีลคุณ หรือวัดป่าบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ในวันที่ 10 สิงหาคม 2555 โดยได้กราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี เสด็จทรงเป็นองค์ประธานฝ่ายฆราวาส การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนประจำปีงบประมาณ 2555 และโครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษา หมาราชินี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555
    จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดเขียนเรียงความหัวข้อ พระมหากรุณาธิคุณของในหลวงต่อปวงพสกนิกรบ้านฉัน จังหวัดอุดรธานี มอบโล่รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตยวัยทีน และมอบโล่รางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดผ้าพื้นเมืองจังหวัดอุดรธานี ปี 2555 มอบรางวัลโครงการเทิดทูนพระคุณแม่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 ร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 เพื่อรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดอุดรธานีตระหนักถึงคุณค่า และความสำคัญของผู้สูงอายุ ทั้งนี้จากการสำรวจจำนวนผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีทั้งจังหวัด มีผู้สูงอายุ 171,654 คน คิดเป็นร้อยละ 11.08 ของประชากรทั้งหมด จากการสำรวจพบว่า มีผู้สูงอายุที่มีอายุ 100 ปี ขึ้นไป 30 คน เป็นชาย 9 คน เป็นหญิง 21 คนในพื้นที่ 8 อำเภอ คือ อำเภอเมืองอุดรธานี 3 คน อำเภอเมืองกุดจับ 4 คน อำเภอกุมภวาปี 5 คน อำเภอหนองวัวซอ 1 คน อำเภอบ้านดุง 1 คน อำเภอเพ็ญ 2 คน อำเภอวังสามหมอ 2 คน และอำเภอหนองหาน 3 คน ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้มอบเกียรติบัตรและเงินของขวัญคนละ2000บาท จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี มอบของขวัญจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ให้นายอำเภอทั้ง 8 อำเภอ เพื่อนำไปมอบให้ แม่ที่มีอายุ 100 ปีขึ้นไป ในวันที่12 สิงหาคม 2555 ซึ่งเป็นวันแม่แห่งชาติในพื้นที่ต่อไป
    อนึ่งในเดือนกรกฎาคม 2555 นี้มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร /หัวหน้าหน่วยงานที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ประกอบด้วย นางจารุวรรณ มาลาศรี นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ สำนักตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดนครพนม ย้ายมาดำรงตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี นายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ นายอำเภอศณีธาตุย้ายมาดำรงตำแหน่ง นายอำเภอบ้านดุง นางเพรชรัตน์ จรูญนารถ ป้องกันจังหวัดปทุมธานีย้ายมาดำรงตำแหน่งนายอำเภอศรีธาตุ และนางอัญชุลี เหมะธุลิน ผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขายูดีทาวน์ (ทีมข่าว ส.ปชส.อด.)
จำนวนคนอ่าน 163 คน จำนวนคนโหวต 0 คน