ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ประกาศฯ

วันที่ 4 ก.ย. 2556 )
 
     สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจทั่วไป หรือผู้มีหน้าที่เป็นผู้ประกาศรายการวิทยุ และโทรทัศน์ เข้าฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2556 รับจำนวนจำกัดรุ่นละ 50 คน
     นายเสรี จูบุญส่ง ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 เปิดเผยว่า สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 กำหนดจัดอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระดับต้น ระหว่างวันที่ 9-11 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยเก็บค่าลงทะเบียนคนละ 4,000 บาท รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2556 รับจำนวนจำกัดเพียงรุ่นละ 50 คน
     สำหรับผู้สนใจทั่วไป หรือผู้มีหน้าที่เป็นผู้ประกาศรายการวิทยุ และโทรทัศน์ เข้าฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระดับต้น สามารถดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 http://region1.prd.go.th/ หรือติดต่อขอรับได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย หรือสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่จังหวัดของท่าน และจัดส่งใบสมัครไปที่ส่วนข่าวและรายการภูมิภาค สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 เลขที่ 20/1 ถนนนิกรสำราญ (ริมบึงแก่นนคร) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์/โทรสาร 043-227406 โดยโอนเงินค่าลงทะเบียนเข้าบัญชี "เงินสะสม สปข.1” บัญชีเลขที่ 405-0-42271-9 ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขาขอนแก่น
     ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 เปิดเผยเพิ่มเติมว่า กรมประชาสัมพันธ์ โดยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1-8 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด 76 จังหวัด และสถาบันการประชาสัมพันธ์ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน กสทช. ให้เป็นหน่วยงานจัดอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิการโทรทัศน์ ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง โดยทั้ง 3 หลักสูตรมุ่งเน้นการให้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกินการโทรทัศน์ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาทักษะด้านกิจการกระจายเสียง จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพฯ และมาตรฐานการใช้ภาษา และการฝึกปฏิบัติจากคณาจารย์มหาวิทยาลัยชื่อดัง ผู้ทรงคุณวุฒิจาก กสทช. และกรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ให้มีความรู้ในการประกอบอาชีพ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งนี้ เมื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ได้ผ่านการอบรมในระดับสูง จะสามารถนำประกาศนียบัตรแนบหลักฐานในการสมัครเข้ารับการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ต่อไป
    
จำนวนคนอ่าน 96 คน จำนวนคนโหวต 0 คน