Dr.TV NEWS
ชลบุรีคัดสรรสุดยอด OTOP ไทย

วันที่ 9 พ.ค. 2562 )
 
            รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี  เป็นประธานประชุมคณะกรรมการและคณะคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2562
       นายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการและคณะคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2562 เพื่อจัดระดับผลิตภัณฑ์ที่จะนำไปสู่การพัฒนาและเพื่อกระตุ้นให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ผลิต ประกอบการ OTOP และชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ /จังหวัดชลบุรีจึงได้จัดประชุมคณะกรรมการและคณะคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยขึ้น เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การคัดสรร  แนวทางและรูปแบบการคัดสรร โดยแบ่งการคัดสรร ออกเป็น 5 ประเภท คือ ประเภทอาหาร ประเภทเครื่องดื่ม ประเภทผ้า เครื่องแต่งกาย ประเภทของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึก ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร/----------
 
แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ที่สนใจ รับชมรายการของสถานีวิทยุโทรทัศน์จังหวัดจันทบุรี
    
    
    
    
    
    
    

 
 
 
 
 
กรมประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักประชาสัมพันธ์เขต สถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่ ระบบงานภายใน
 

- ส.ปชส.จันทบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1

- สวท.จันทบุรี

- Intranet
สถานีวิทยุโทรทัศน์จันทบุรี - ส.ปชส.ชลบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

- สวท.ชลบุรี

- อีเมลกรมประชาสัมพันธ์
 

- ส.ปชส.ระยอง

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

- สวท.ระยอง

 
เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.ตราด

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

- สวท.ตราด

 
- เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.สระแก้ว

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5

- สวท.สระแก้ว

 
- วิสัยทัศน์

- ส.ปชส.ปราจีน

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6

- สวท.จันทบุรี

 
- ผังโครงสร้างและองค์กร

- ส.ปชส.นครนายก

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7

   
- โครงสร้างบุคลากร

- ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8

   
 

- ส.ปชส.สมุทรปราการ