Dr.TV NEWS
ติดตามการ ปชส.ภาพลักษณ์ท่องเที่ยวฉะเชิงเทรา

วันที่ 9 พ.ค. 2562 )
 
          คณะกรรมการธรรมภิบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา ติดตามสอดส่องโครงการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี 2562
      ที่ห้องประชุม กกต. จังหวัดฉะเชิงเทรา นายธวัชชัย ประเสริฐโสภณ รองประธานธรรมาภิบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา นำคณะกรรมการธรรมภิบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา ติดตามสอดส่องโครงการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทรา ของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีนางสาวฐิติรัตน์ ศรีธีระวิโรจน์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ เข้าร่วมประชุม
         ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2562 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับงบประมาณโครงการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี 2562 จากจังหวัดฉะเชิงเทรา ในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์จังหวัดฉะเชิงเทราและการท่องเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งคณะธรรมาภิบาลฯ ได้กล่าวชื่นชมการทำงานของทีมประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ในการนำเสนอข่าวสารของจังหวัดฯ รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และทันต่อเหตุการณ์ ทำให้ประชาชนทั่วไป รวมถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศรู้จักจังหวัดฉะเชิงเทราและสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดฯ ได้อย่างแพร่หลายและเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทราเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งทำให้รายได้ของสถานประกอบการไม่ว่าจะเป็น ที่พัก/ร้านอาหาร/ร้านขายของที่ระลึก และสินค้าโอท้อป เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย/---------
 
แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ที่สนใจ รับชมรายการของสถานีวิทยุโทรทัศน์จังหวัดจันทบุรี
    
    
    
    
    
    
    

 
 
 
 
 
กรมประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักประชาสัมพันธ์เขต สถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่ ระบบงานภายใน
 

- ส.ปชส.จันทบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1

- สวท.จันทบุรี

- Intranet
สถานีวิทยุโทรทัศน์จันทบุรี - ส.ปชส.ชลบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

- สวท.ชลบุรี

- อีเมลกรมประชาสัมพันธ์
 

- ส.ปชส.ระยอง

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

- สวท.ระยอง

 
เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.ตราด

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

- สวท.ตราด

 
- เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.สระแก้ว

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5

- สวท.สระแก้ว

 
- วิสัยทัศน์

- ส.ปชส.ปราจีน

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6

- สวท.จันทบุรี

 
- ผังโครงสร้างและองค์กร

- ส.ปชส.นครนายก

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7

   
- โครงสร้างบุคลากร

- ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8

   
 

- ส.ปชส.สมุทรปราการ