บทความ >> การปฏิรูประบบราชการ
โครงสร้างและปัญหาอุปสรรคในระบราชการไทย

วันที่ 2 พ.ย. 2558 )
 

โครงสร้างการบริหารราชการของไทย   แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่

                    1. การบริหารราชการส่วนกลาง (หลักการรวมศูนย์อํานาจ : Centralization) ประกอบด้วย กระทรวง ทบวง กรม

                    2. การบริหารราชการส่วนภูมิภาค (หลักการแบ่งอํานาจ : Deconcentration) ประกอบด้วย (กลุ่มจังหวัด) จังหวัด อําเภอ (ตําบล และหมู่บ้าน ในรูปของการ ปกครองท้องที่)

                   3. การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (หลักการกระจายอํานาจ : Decentralization) ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบล กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา

สภาพปัญหาของการบริหารงานของระบบราชการไทย 

(1)      ปัญหาประสิทธิภาพและคุณภาพ การบริหารของหน่วยงานภาครัฐ การบกพร่อง การทําผิดทุจริต  และการขาดจริยธรรมของบุคลากร

(2)      ความ เปลี่ยนแปลงทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ส่งผลต่อการ เปลี่ยนแปลงในระบบบริหารและกระบวนการทํางานของภาครัฐ  สภาพการบริหารจัดการในหน่วยงานภาครัฐ  

(3)      โครง สร้างการบริหารจัดการภาครัฐยังขาดความยืนหยุ่น  ข้าราชการไม่สามารถปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม ค่านิยม และวิธีการ ปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง สภาพ       ปัญหาของการบริหารงานของระบบราชการไทย

(4)      บุคลากรขาดความรู้ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน ไม่สามารถปรับตัวให้ ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของระบบราชการที่เปลี่ยนไป

(5)       ระบบการตัดสินใจการบริหารของภาครัฐ ขาดความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม และตรวจสอบได้

(6)       มีการแทรกแซงจากฝ่ายการเมืองที่กําหนดนโยบาย

(7)       เกิดปัญหาทุจริต คอรัปชั่น ประพฤติมิชอบอย่างกว้างขวาง  

(8)      ขาดระบบข้อมูลสารสนเทศที่ ่ใช้ประกอบการปฏิบัติงาน